Italia (italiano) on romaaninen kieli, jota puhutaan lähinnä Italiassa ja Sveitsin eteläosassa. Sen sukulaiskieliä ovat ranska, espanja, portugali ja romania.

Ymmärrä muokkaa

Italian kielessä ei käytetä j- ja k-kirjaimia, eikä skandinaavisia kirjoitusmerkkejä, kuin ainoastaan lainasanojen yhteydessä. Lainasanat ovat yleensä taipumattomia. Kirjain h ei äänny koskaan, mutta on oleellinen osa kirjoitettua tekstiä.

Lausu muokkaa

H-kirjain ei koskaan äänny italian kielessä, vaikka se esiintyykin usein kirjoitetussa tekstissä. Sillä on merkittävä rooli sanojen ääntämisessä. Tiettyjen vokaalien eteen kirjoitettu "h", merkitsee ns. "kovaa" ääntämystä. Jollei tuolloin kuitenkaan "h" tekstissä esiinny, seuraa "pehmeä" soinnillinen ääntämys. Italian kielen sukunimi "Ghisoni" ääntyy meikäläisittäin "Gisooni". Jos "h"-kirjainta ei nimessä olisi, se ääntyisi "Dzisooni".

Vokaalit muokkaa

 • a [a]
 • é [e]
 • è [ɛ]1
 • i [i]
 • ó [o]
 • ò [ɔ]1
 • u [u]

1Ero e/ɛ ja o/ɔ tehdään etenkin Toscanan alueella ja virallisessa kirjakielessä, mutta muualla maassa äänteiden jakauma ei ole sama, kaikkialla niitä ei eroteta lainkaan. Sama pätee myös konsonantteihin [s] ja [z].

Konsonantit muokkaa

 • b [b]
 • c [k] tai [t͡ʃ] (ennen e- tai i-kirjainta)
 • ch [k] (ennen e- tai i-kirjainta)
 • d [d]
 • f [f]
 • g [ɡ] tai [d͡ʒ] (ennen e- tai i-kirjainta)
 • gh [ɡ] (ennen e- tai i-kirjainta)
 • gli [ʎ], [ʎː] (vokaalien välissä)
 • gn [ɲ], [ɲː] (vokaalien välissä)
 • l [l]
 • m [m]
 • n [n]
 • p [p]
 • qu [kw]
 • r [r]
 • s [s], [s] tai [z] vokaalien välissä
 • sc [sk], [ʃ] (ennen e- tai i-kirjainta), [ʃː] (ennen e- tai i-kirjainta vokaalien välissä)
 • sch [sk] (ennen e- tai i-kirjainta)
 • t [t]
 • v [v]
 • z [t͡s] tai [d͡z]

Painotus muokkaa

Painotus on yleensä sanan toiseksi viimeisellä tavulla.

Kielioppi muokkaa

Nominit muokkaa

Substantiivit muokkaa

Italian substantiiveilla on kaksi sukua, maskuliini ja feminiini. Sanan suvun voi jokseenkin päätellä sen viimeisestä kirjaimesta: -o-päätteiset sanat ovat yleensä maskuliineja, ja -a-päätteiset sanat feminiinejä. Sen sijaan -e-päätteiset substantiivit voivat olla kumpaa sukua tahansa. Myös jotkin merkitykset vaikuttavat sanan sukuun: esimerkiksi useimmat maat ovat feminiinejä ja kielet maskuliineja. Samaten miespuolista olentoa tai ammatinharjoittajaa kuvaavat sanat ovat yleensä maskuliineja, ja naispuolista olentoa tai ammatinharjoittajaa kuvaavat sanat feminiinejä. Sanan suku vaikuttaa yksikössä artikkelien ja pronominien valintaan, sekä adjektiivien taipumiseen. Maskuliinien säännöllinen monikko muodostetaan korvaamalla pääte -o päätteellä -i ja feminiinien pääte -a päätteellä -e. Pääte -e korvataan päätteellä -i molemmissa suvuissa.

Artikkelit muokkaa

Italian kielessä käytetään yhtätoista eri artikkelia, riippuen sanan suvusta, luvusta ja äänneasusta seuraavasti:

Epämääräiset artikkelit:

 • Maskuliinin yksikkö: un (uno jos sana alkaa ”epäpuhtaalla” konsonantilla2)
 • Feminiinin yksikkö: una (un’ jos sana alkaa vokaalilla)

Määräiset artikkelit:

 • Maskuliinin yksikkö: il (lo ennen epäpuhdasta konsonanttia, l' ennen vokaalia)
 • Maskuliinin monikko: i (gli ennen epäpuhdasta konsonanttia tai vokaalia)
 • Feminiinin yksikkö: la (l’ ennen vokaalia)
 • Feminiinin monikko: le

Adjektiivit muokkaa

Italiassa adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa ja ne ovat usein pääsanansa jäljessä kuten romaanisissa kielissä yleensä. Adjektiivien vertailumuotoja voi muodostaa sekä sanoilla più (enemmän) että meno (vähemmän). Useiden adjektiivien muodot ovat kuitenkin epäsäännöllisiä, kuten meglio (parempi) ja peggio (huonompi).

Lukusanat muokkaa

Italian kielen kardinaalilukusanat ovat taipumattomia, paitsi yksi, joka toimii artikkelina edeltäessään substantiivia ja taipuu siten substantiivin mukaan. Laskettaessa käytetään muotoa uno.

Sana milione (miljoona) ja sitä suurempien lukujen nimitykset ovat italiassa substantiiveja ja taipuvat monikossa. Tuhat mille, jolla on epäsäännöllinen monikko mila, vaihtaa sukuaan monikossa, joka onkin oikeastaan yksikkömuoto.

Kaikki lukusanat kirjoitetaan yhteen ilman välejä, esim. quattromilacinquecentoquarantotto 4548.

Italian kardinaalilukusanat:

 • 0 - 10: zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci
 • 11 - 19 undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove
 • 20 - 29: venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove
 • 30 - 90: trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta
 • 100 - 1 000 000: cento, mille, diecimila, centomila, un milione

Järjestysluvut muodostetaan useimmiten ottamalla pois lukusanan viimeinen kirjain ja lisäämällä perään -esimo maskuliinille ja -esima feminiinille. Jos kymmenlukuun liittyy numero tre tai sei, viimeistä kirjainta ei jätetä pois. Järjestysluvuilla yhdestä kymmeneen on omat nimensä. Järjestysluvun 1000. monikko on säännöllinen, toisin kuin kardinaaliluvun.

Italian järjestyslukusanat (vain maskuliini):

 • 1 - 10: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo
 • 11 - 19: undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassetesimo, diciottesimo, diciannovesimo
 • 20 - 29: ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventottesimo, ventinovesimo
 • 30 - 90: trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo, sessantesimo, settantesimo, ottantesimo, novantesimo
 • 100 - 1 000 000: centesimo, millesimo, diecimillesimo, centomillesimo, milionesimo

Pronominit muokkaa

Persoonapronominit muokkaa

Persoonapronomineissa erotetaan maskuliini ja feminiini yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa.

1. persoona 2. persoona 3. persoona
Yksikkö Monikko Sinuttelu Teitittely Maskuliini Feminiini
Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko
Nominatiivi io noi tu voi Lei Loro lui (egli, esso) loro (essi) lei (ella, essa) loro (esse)
Akkusatiivi mi ci ti vi La Le lo li la le
Datiivi mi ci ti vi Le Loro gli loro le loro
Prepositionaali me noi te voi Lei Loro lui loro lei loro

Huomautuksia:

 • egli/ella ja esso/essa/essi/esse ovat harvinaisia ja kuuluvat nykyään lähinnä kirjakieleen.
Indefiniittipronominit muokkaa

Monilla indefiniittipronomineilla on sekä maskuliininen että feminiininen muoto.

Possessiivipronominit muokkaa

Possessiivipronominit eivät taivu omistajan vaan omistettavan asian suvun ja luvun mukaan.

Verbit muokkaa

Italian verbioppi on hyvin rikas, kuten muidenkin romaanisten kielten. Tapaluokkia ovat indikatiivi, konjunktiivi, konditionaali ja imperatiivi, joista kaikki paitsi imperatiivi taipuvat lukuisiin aikamuotoihin: indikatiivissa kahdeksaan, konjunktiivissa neljään, konditionaalissa kahteen ja imperatiivissa vain yhteen. Lisäksi verbeillä on nominaalimuotoja, kuten gerundi, partisiipit ja infinitiivit.

Konditionaali ilmaisee ehdollista tekemistä, kuten muissakin kielissä. Sivulauseessa täytyy käyttää konjunktiivin, ei indikatiivin imperfektiä, kuten ruotsissa, englannissa tai ranskassa, eikä konditionaalia, kuten suomessa.

Konjunktiivia käytetään nimensä mukaisesti usein konjunktioiden (kuten che, se, perché, affinché) yhteydessä, sekä ilmaisemaan olettamusta tai epäilystä asiassa, kuitenkin vain sivulauseessa.

Kuten muissakin sukulaiskielissä, italiassa on olemassa aktiivi ja passiivi. Kaikkia aikamuotoja ja moduksia voi käyttää molemmissa, joskaan se ei ole aina tarpeellista.

Verbit jaotellaan kolmeen ryhmään infinitiivimuodon päätteen perusteella; -are, -ere ja -ire -verbeihin. Taivutusluokka vaikuttaa mm. verbin persoona- ja aikamuototaivutukseen. Lisäksi on olemassa muutamia verbejä, kuten porre (asettaa) ja tradurre (kääntää), joiden infinitiivimuoto poikkeaa normaalista.

Italian kielessä on monia epäsäännöllisiä verbejä, joista ylivoimainen enemmistö kuuluu toiseen taivutusluokkaan.

Lauseoppi muokkaa

Italian perussanajärjestys on SPO eli subjekti-predikaatti-objekti: (Io) amo le notti (”Rakastan öitä”). Objektipronominit ovat ennen verbiä: Ti amo (”Rakastan sinua”). Myös VS-variantti on yleinen: Arriva Mario (”Mario saapuu”).

Koska tekijä näkyy yleensä lauseen predikaatissa, voidaan subjektipronomini jättää usein pois: (Io) ti amo (”Rakastan sinua”). Toisin kuin suomessa, subjektipronomini jätetään pois myös kolmannessa persoonassa: Mi ama (Hän rakastaa minua), È vero (”Se on totta”).

Kysymyslauseita voi muodostaa kysymyssanoilla tai muuttamalla kysymyslauseen sanajärjestystä niin, että verbi on ensimmäisenä, sitten asia, joka halutaan selvittää, ja sen jälkeen subjekti: È di pelle questa borsa? (”Onko tämä laukku nahkaa?”). Nykypuhekielessä kysymyslause kuitenkin eroaa usein väitelauseista ainoastaan nousevalla intonaatiolla.

Matkasanasto muokkaa

Italiassa lomaillessa on tärkeää muistaa kohteliaisuus. Vain ystäviä ja tuttuja sinutellaan.

Alkeet muokkaa

Yleisiä kylttejä


APERTO
Avoinna
CHIUSO
Suljettu
ENTRATA
Sisään
USCITA
Ulos
SPINGE
Työnnä
TIRA
Vedä
TOILET
WC
UOMINI
Miehet
DONNE
Naiset
VIETATO
Kielletty
VIETATO FUMARE
Tupakointi kielletty
ASCENSORE
Hissi
ORARIO
Aikataulu
Hyvää päivää! / Hyvää huomenta!
Buongiorno! / Buon giorno! (Käytetään noin klo 14-15 saakka, sen jälkeen käytetään Hyvää iltaa! -sanontaa).
Moi!
Ciao! (Tutuille, lapsille).
Terve!
Salve! (Vain tuttujen kesken, yleensä miehet sanovat miehille; usein vanhempien miesten tapa tervehtiä tuttujaan).
Mitä kuuluu?
Come sta? (teititellessä), Come Stai? (sinutellessa; Maan tapa on teititellä, älä siis käytä sinuttelumuotoa.)
Miten menee?
Come va?
Kiitos, hyvää.
Bene, grazie.
Ei hassumpaa.
Non c'e male.
Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama? (teititellessä), Come ti chiami? (sinutellessa; Älä sinuttele italialaisia, ei edes kaupoissa. Maan tapa on teititellä.)
Nimeni on ______ .
Mi chiamo ______.
Olen _____.
Sono _____.
Hauska tutustua.
Molto piacere.
Saisinko?....
Mi fa...., per favore?
Kiitos.
Grazie.
Kiitos, sitä samaa!
Grazie altrettanto!
Ei kestä kiittää!
Di niente! ("Kiitos ei mistään!")
Oikein paljon kiitoksia!
Si ringrazio molto!
Ei kestä!
Figurati!(sinutellessa) / Si figuri!(teititellessä)
Ei kestä kiittää!
Non c'è di che!
Ole hyvä
Prego (Annettaessa jotain tai vastatessa toisen kiitokseen).
Ole hyvä
Per favore. (Voi käyttää jokaisen pyynnön yhteydessä, on kohtelias tapa, vrt. englannin kielen please-sanan käyttöön).
Kyllä
Si
Ei.
No
Anteeksi (anteeksipyyntö)
Scusi (teititellessä), Scusa (sinutellessa; Älä sinuttele Italiassa.)
Anteeksi / Sallitteko?
Permesso! (Kun kuljet toisen vierestä ja pyydät tietä eli toista henkilöä varomaan.)
Näkemiin.
Arrivederci
Nähdään taas.
Ci vediamo.
Hei hei
Ciao (Sano tämä vain hyville tutuillesi tai pienille lapsille. Italialaiset teitittelevät toisiaan.)
En puhu italiaa.
Non parlo italiano.
Puhutko suomea?
Parla finlandese? (teititellessä)
Puhuuko kukaan (täällä) suomea?
Parla qualcuno (qui) finlandese?
Apua!
Aiuto!
Varo! / Huomio!
Attenzione!
Hyvää iltaa.
Buona sera. (Käytetään noin klo 14-15 jälkeen).
Hauskaa illanjatkoa!
Buona serata! (Lähtijä sanoo paikalle jääville.)
Hyvää yötä.
Buona notte.
Hyvää matkaa!
Buon viaggio!
Hyvää lomaa!
Buona vacanza!
Hyvää jatkoa.
Buon proseguimento.
En ymmärrä
Non lo capisco.
Miten se kirjoitetaan?
Come si scrive?
Miten se äännetään?
Come si pronuncia?
Miten se sanotaan italiaksi?
Come si dice in italiano?
Sanoisitteko hitaammin, kiitos.
Più lentamente, per favore.
Missä on?....
Dov'è...?
Mistä olette/hän on kotoisin?
Di dove è? (teititellessä).

Ongelmat muokkaa

Anna minun olla rauhassa!
Mi lasci solo/sola!
Älä koske!
Non mi tocchi!
Kutsun poliisin.
Chiamo la polizia!
Poliisi!
Polizia!
Pysähdy! Varas!
Fermarsi! Un ladro!
Tarvitsen apuasi (teitittely).
Ho bisogno del suo aiuto.
Nyt on hätä.
C'è un'emergenza.
Olen eksynyt.
Mi sono perso/persa.
Laukkuni katosi.
Ho perso la mia borsa.
Lompakkoni/Passini katosi.
Ho perso il mio portafoglio/il mio passaporto.
Olen sairas
Sono malato/malata.
Olen loukkaantunut.
Sono ferito/ferita.
Tarvitsen lääkärin.
Ho bisogno di un dottore.
Voinko soittaa?
Posso telefonare?
Missä on sairaala?
Dov'è un ospedale?

Numerot muokkaa

1
uno
2
due
3
tre
4
quattro
5
cinque
6
sei
7
sette
8
otto
9
nove
10
dieci
11
undici
12
dodici
13
tredici
14
quattordici
15
quindici
16
sedici
17
diciassette
18
diciotto
19
diciannove
20
venti
21
ventuno
22
ventidue
23
ventitre
24
ventiquattro
25
venticinque
26
ventisei
27
ventisette
28
ventotto
29
ventinove
30
trenta
40
quaranta
50
cinquanta
60
sessanta
70
settanta
80
ottanta
90
novanta
100
cento
200
duecento
300
trecento
1000
mille
2000
duemila
1,000,000
un milione
1,000,000,000
un miliardo
1,000,000,000,000
un bilione
numero _____ (juna, bussi, jne)
il numero ____
puoli
mezzo/mezza
vähemmän
meno
enemmän
più

Aika muokkaa

nyt
adesso
myöhemmin
più tardi
ennen
prima
aamu
la mattina
keskipäivä
il mezzogiorno
iltapäivä
il pomeriggio
ilta
la sera
keskiyö
la mezzanotte
la notte

Kellonaika muokkaa

kello yksi aamulla
l'una
kello kaksi aamulla
le due
Kello on yksi.
È l'una.
Kello on kaksi.
Sono le due.
keskipäivä
il mezzogiorno
kello kolmetoista
le tredici
kello neljätoista
le quattordici
keskiyö
la mezzanotte

Kesto muokkaa

_____ minuutti
un minuto - i minuti (monikko)
_____ tunti
un'ora - l'ore
_____ päivä
un giorno - i giorni
_____ viikko
una settimana - le settimane
_____ kuukausi / kuukautta
un mese - i mesi
_____ vuosi / vuotta
un anno - gli anni

Päivät muokkaa

tänään
oggi
eilen
ieri
huomenna
domani
ylihuomenna
dopodomani
tällä viikolla
questa settimana
viime viikolla
la settimana scorsa
ensi viikolla
la settimana prossima
sunnuntai
domenica
maanantai
lunedì (ì-kirjain lopussa lausutaan pitkänä: lunedii)
tiistai
martedì
keskiviikko
mercoledì
torstai
giovedì
perjantai
venerdì
lauantai
sabato

Kuukaudet muokkaa

tammikuu
gennaio
helmikuu
febbraio
maaliskuu
marzo
huhtikuu
aprile
toukokuu
maggio
kesäkuu
giugno
heinäkuu
luglio
elokuu
agosto
syyskuu
settembre
lokakuu
ottobre
marraskuu
novembre
joulukuu
dicembre

Vuodenajat muokkaa

talvi
l'inverno
kevät
la primavera
kesä
l'estate
syksy
l'autunno

Värit muokkaa

musta
nero
valkoinen
bianco
harmaa
grigio
punainen
rosso
taivaansininen
celeste
tummansininen
blu
sininen
azzurro
keltainen
giallo
vihreä
verde
oranssi
arancia
violetti
viola
ruskea
bruno, marrone
pinkki
rosa

Liikenne muokkaa

Paikannimet muokkaa

Amerikka
America
Kanada
Canada
Tanska
Danimarca
Islanti
Islanda
Viro
Estonia
Liettua
Lituania
Latvia
Lettonia
Suomi
Finlandia
Ranska
Francia
Saksa
Germania
Japani
Giappone
Norja
Norvegia
Venäjä
Russia
Espanja
Spagna
Portugali
Portogallo
Italia
Italia
Ruotsi
Svezia
USA
Stati Uniti d'America
Kööpenhamina
Copenaghen
Lontoo
Londra
Pariisi
Parigi
Pietari
San Pietroburgo
Tukholma
Stoccolma
Marseille
Marsiglia
Moskova
Mosca

Bussi ja juna muokkaa

Paljonko lippu maksaa _____?
Quanto è il biglietto? Quanto costa il biglietto?
Yksi lippu _____, kiitos.
Un biglietto ______ per favore.
Minne tämä juna/bussi menee?
Dove va questo treno/autobus?
Missä on _____n juna/bussi?
Dov'è il treno/il autobus per _____?
Juna/bussi lähtee laiturilta kolme.
Il treno / L'autobus parte dal binario tre.
Pysähtyykö tämä juna/bussi _____ssa?
Questo treno/autobus ferma a ___?
Milloin _____n juna/bussi lähtee?
Quando parte il treno/autobus per ______?
Milloin tämä juna/bussi saapuu _____?
Quando arriva questo treno/autobus a ____?

Ohjeet muokkaa

Miten pääsen _____ ?
Per andare a ______?
...rautatieasemalle?
...stazione ferroviaria?
...bussiasemalle?
...autostazione?
...lentokentälle?
...aeroporto?
...keskustaan?
...centro?
...retkeilymajaan?
...all'ostello della gioventù?
... _____-hotelliin?
...all'Hotel _____ / all'albergo ____?
...Suomen konsulaattiin?
...all consulato di Finlandia?
Missä on paljon...
Dove ci sono molti...
...hotelleja?
...alberghi/hotel?
...ravintoloita?
...ristoranti?
...baareja?
...bar?
...nähtävyyksiä?
... Dove ci sono molte cose da vedere?
Voitteko näyttää sen kartalla?
Potrete mostrarmelo sulla carta?
katu
la strada
Kääntykää vasemmalle.
Svolti/Giri a sinistra.
Kääntykää oikealle.
Svolti/Giri a destra.
vasen
sinistra
oikea
destra
eteenpäin
avanti
läpi, poikki, kautta, yli, halki
attraverso
Menkää piazzan yli ja sitten...
Attraversa la piazza e poi ....
kohti _____
verso ___
_____n ohi/jälkeen
dopo ____
ennen _____
prima del ___
Varo _____.
Guarda il _____.
risteys
incrocio
pohjoinen
il nord
etelä
il sud
itä
l'est
länsi
l'ovest
ylämäki
in su
alamäki
in giù
tässä
qui
tuolla

Taksi muokkaa

Taksi!
Taxi!
Veisittekö minut_____, kiitos.
Portatemi a ______, per favore.
Paljonko maksaa mennä _____
Quanto costa andare a _____?
Sinne, kiitos.
Portatemi lì, per favore.

Majoitus muokkaa

Haluaisin varata huoneen.
Vorrei prenotare una camera.
Onko teillä vapaita huoneita?
Avete camere libere?
Miten paljon olisi huone yhdelle/kahdelle hengelle?
Quanto costa una camera singola/doppia?
Tuleeko huoneen mukana...
La camera ha...
...lakanat?
...lenzuola?
...kylpyhuone? / ...suihku?
...il bagno? /...la doccia?
...puhelin?
...il telefono?
...televisio?
...la TV/..la tivù?
Voinko nähdä huoneen ensin?
Posso prima vedere la camera?
Onko teillä mitään hiljaisempaa?
Avete una camera più silenziosa?
...isompaa?
...più grande?
...puhtaampaa?
...più pulita?
...halvempaa?
...più economica?
Otan sen.
La prendo.
Yövyn _____ yötä.
Mi fermo per _____notte/notti.
Voitteko ehdottaa toista hotellia?
Potete suggerirmi un altro hotel?
Onko teillä turvasäilöä?
Avete una cassaforte centrale?
...turvalokeroita?
Avete delle cassaforte nelle camere?
Kuuluuko aamiainen/illallinen hintaan?
È inclusa la colazione/la cena?
Mihin aikaan on aamiainen/illallinen?
A che ora è la colazione/la cena?
Voitteko siivota huoneeni, kiitos.
Potete pulire la mia camera, per favore.
Voitteko herättää minut kello _____, kiitos?
Potete svegliarmi alle _____ ora, per favore?
Haluaisin kirjautua ulos, kiitos.
Voglio partire, per favore.
Haluasin maksaa.
Vorrei pagare, per favore.

Raha muokkaa

Hyväksyttekö euroja?
Accettate euro?
Hyväksyttekö Amerikan dollareita?
Accettate dollari Americani?
Voinko maksaa luottokortilla?
Accettate la carta di credito?
Voiko teillä vaihtaa rahaa?
Potete cambiare delle banconote per me?
Missä voin vaihtaa rahaa?
Dove si puo cambiare delle banconote?
Voiko teillä vaihtaa matkashekkejä?
Potete cambiare un traveller's cheque per me?
Missä voin vaihtaa matkashekkejä?
Dove si puo cambiare un traveller's cheque?
Mikä on vaihtokurssi?
Quanto è il cambio?
Missä on
Dov'è?

Y===Syöminen===

Pöytä yhdelle/kahdelle kiitos.
Una tavolo per uno/due per favore.
Saisinko ruokalistan?
Mi fa vedere il menu?
Voinko nähdä keittiön?
Mi fa vedere la cucina?
Onko teillä paikallisia erikoisuuksia?
Avete delle specialità locali?
Olen kasvissyöjä.
Sono vegetariano.
En syö sianlihaa.
Non mangio il maiale
En syö naudanlihaa.
Non mangio il bovino.
Voitteko tehdä siitä kevyttä?
Potete farlo leggero, per favore?
päivän ateriaa
il piatto del giorno
a la carte
à la carte
aamiainen
la (prima) colazione
lounas
il pranzo
illallinen
la cena
Saisinko _____.
Vorrei ____.
Saisinko jotain _____n kanssa.
Vorrei un piatto con _______?
kana
il pollo
naudanliha
la carne di bovino
kala
il pesce
kinkku
il prosciutto
makkara
la salsiccia
juusto
il formaggio
munia
le uove
salaatti
l'insalata
hedelmät
la frutta
vihannekset
le verdure
leipä
il pane
paahtoleipä
il toast
nuudelit
tagliolini
riisi
il riso
pavut
il fagioli
Saisinko lasin _____?
Posso avere un bichiere di _____?
Saisinko kupin _____?
Posso avere una tazza di ____?
Saisinko pullon _____?
Posso avere una bottiglia di ____?
kahvia
caffè
teetä
mehua
succo (hedelmämehu: succo di frutta)
sooda-, mineraali-, kivennäisvettä - hiilihapollista/-hapotonta
acqua minerale frizzante/naturale
vettä
acqua
olutta
birra
puna/valko-viiniä
vino rosso/vino bianco
Saisinko _____?
Posso avere ____?
suolaa
il sale
pippuria
il pepe
voita
il burro
Anteeksi, tarjoilija?
Scusi, cameriere?
Olen valmis.
Sono pronto/pronta.
Herkullista.
È squisito.
Voitteko tyhjentää pöydän?
Potete pulire il tavolo, per favore?
Lasku, kiitos.
Il conto, per favore.
Saisinko laskun, kiitos.
Posso avere il conto, per favore?

Baarit muokkaa

Myyttekö alkoholia?
Servite bevande alcoliche?
Onko teillä pöytiintarjoilua?
C'è servizio al tavolo?
Yksi olut/kaksi olutta kiitos.
Una birra/due birre, per favore.
Lasi puna/valkoviiniä kiitos.
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore.
Yksi tuoppi kiitos.
Un boccale, per favore.
Yksi pullo kiitos.
Una bottiglia, per favore.
_____-_____, kiitos.
Un ____ con ___, per favore.
viskiä
whisky
vodkaa
vodka
rommia
rum
vettä
acqua
soodavettä
club soda
tonic-vettä
acqua tonica
appelsiinimehua
aranciata/succo di arancia
kolaa
Coca cola
Onko teillä pikkupurtavia?
C'è un bar con spuntini?
Yksi vielä, kiitos.
Un altro, per favore.
Toinen kierros, kiitos.
Un altro giro, per favore.
Mihin aikaan suljette?
A che ore chiudete?

Ostokset muokkaa

Onko teillä tätä minun koossani?
Avete questo nella mia taglia?
Paljonko tämä maksaa/nämä maksavat?
Quanto costa/costano?
Se on liian kallis.
È troppo caro.
Miten olisi _____?
Prendereste _______?
kallis
caro
halpa
conveniente/meno caro
Minulla ei ole varaa siihen.
Non posso permettermelo./Cerco qualcosa di più economico.
En tahdo sitä.
Non lo voglio.
Huijaatte minua.
Mi state imbrogliando.
En ole kiinnostunut.
Non sono interessato.
Hyvä, otan sen.
Va bene, lo prendo.
Voinko saada muovipussin?
Posso avere una busta?
Lähetättekö tavaroita myös (ulkomaille)
Potete spedirlo (all'estero)?
Tarvitsen...
Ho bisogno di _____
...hammastahnaa.
...dentifricio.
...hammasharjan.
...uno spazzolino.
...pyyhkeen
...un'asciugamano.
...tampooneita.
...tampone.
...saippuaa.
...sapone.
...shampoota.
...shampoo.
...särkylääkettä.
...analgesico.
...flunssalääkettä.
...medicina per il raffreddore.
...vatsalääkettä.
...medicina per lo stomaco.
...partaterän.
...un rasoio.
...sateenvarjon.
...un ombrello.
...aurinkovoidetta.
...crema solare.
...postikortin.
...una carta postale/una cartolina.
...postimerkkejä.
...francobolli.
...pattereita.
...pile.
...kirjepaperia.
...carta.
...kynän.
...una penna
...suomenkielisiä kirjoja.
libri finlandesi
...suomenkielisiä lehtiä.
riviste finlandesi
...suomenkielisen sanomalehden.
un giornale finlandese
...italia-suomi sanakirjan.
un dizionario Italiano-Finlandese.

Autolla liikkuminen muokkaa

Haluaisin vuokrata auton.
Vorrei noleggiare una macchina.
Voinko saada vakuutuksen?
Posso avere un'assicurazione?
stop
stop
yksisuuntainen
senso unico
etuajo-oikeus
dare la precedenza
ei pysäköintiä
vietato parcheggiare
nopeusrajoitus
limite di velocità
bensa-asema
area di servizio
bensiini
benzina
diesel
gasolio
Haluaisin tankin täyteen, kiitos!
Vorrei il pieno, per favore!

Virkavalta muokkaa

Mitä on sattunut/tapahtunut?
Che cosa è successo?
En ole tehnyt mitään väärää.
Non ho fatto niente di male.
Se oli väärinkäsitys.
È stato un malinteso.
Minne viette minut?
Dove mi portate?
Olenko pidätetty?
Sono in arrestato/a?
Olen Suomen kansalainen.
Sono un cittadino/una cittadina Finlandiese.
Haluan puhua Suomen/EUn suurlähetystön kanssa
Vorrei parlare con l'Ambasciata Finalndese.
Haluan puhua lakimiehelle.
Vorrei parlare con un avvocato.
Voinko vain maksaa sakot nyt?
Posso semplicemente pagare una multa adesso?

Urheilu- ja vapaa-aikasanastoa muokkaa

Joukkuelajit
Sport di squadra
jalkapallo
calcio
koripallo
pallacanestro/basket
lentopallo
pallavolo/volley
käsipallo
pallamano
rugby
rugby
salibandy
floorball
kriketti
cricket
jääkiekko
hockey su ghiaccio
maahockey
hockey su pista
futsal
calcio a 5/calcetto
Yksilölajit
Sport di individuali
yleisurheilu
atletica leggera
uinti
nuoto
itsepuolustuslajit
arti marziali
laskettelu
sci alpino
hiihto
sci nordico
lumilautailu
snowboarding
pyöräily
ciclismo
tennis
tennis
sulkapallo
badminton
ratsastus
ippica
nyrkkeily
pugilato
shakki
scacchi
pöytäjalkapallo
calciobalilla
Missä on lähin
Dov'è _____ più vicino?
kuntosali
la palestra
uima-allas
la piscina
stadion
lo stadio
tenniskenttä
l'impianto di tennis

Opi lisää muokkaa